Babatpuszta WT

Eszter meghívására tegnap ellátogattunk a az MLRK babatpusztai working testjére, hogy ismerkedjünk egy kicsit a műfajjal. Korábban a retriever találkozókon már láttunk vadászbemutatókat, ahol kiderült, hogy mire képesek ezek a kutyák, de ez volt az első, hogy egy versenyt néztünk meg.

Esztert és Csipit végigkísértük az E osztályos feladatokon, utána pedig az összes L osztályos kutyát megnéztük az első feladatnál. Számomra nagyon tanulságos volt, hogy a látszólag egyszerű feladatok hogyan ki tudnak fogni a kutyán. Biztos, hogy mi is ki fogjuk majd próbálni ezt a műfajt az ebbel, nagyon kíváncsi vagyok, hogyan megy majd. Bár ha abból indulok ki, amit Eszter mondott (egy show golden kan halmozottan hátrányos helyzetű :) ), akkor az előrejelzés nem túl jó. :))) meglátjuk, milyenek lesznek a kutya adottságai, aztán majd elválik, hogy mit lehet kihozni belőle. :)

 

Csipitesó munka közben…


…és utána:)

Könyvajánló: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója

Három év után megjelent Miklósi Ádám (ELTE Etológia Tsz) Dog Behaviour, Evolution, and Cognition (Oxford University Press) könyvének magyar kiadása A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója címmel. A könyvet még eredeti változatban beszereztem (bár sajnos még nem értem a végére), de most megrendeltem a magyar kiadást is, gondolom ugyanaz lesz, csak talán kicsit közérthetőbben. Kíváncsi vagyok, érdekes könyvnek tűnik. Akit egy kicsit is érdekelnek a kutyák, annak látatlanban is ajánlom!

 

 

A könyv adatlapjáról:

Miért ra­gasz­kod­nak hoz­zánk? És mi miért ne­vez­zük őket a leg­jobb ba­rá­ta­ink­nak? Ho­gyan ta­nul­nak? Mi­lyen té­nye­zők ala­kít­ják sze­mé­lyi­sé­gü­ket? Tény­leg a far­kas­tól szár­maz­nak? Igaz-e, hogy tud­nak szá­mol­ni?

A kutya az egyet­len olyan ál­lat­faj, amely latin ne­vé­ben meg­kap­ta a fa­mi­li­a­ris, azaz a ’csa­lád­hoz tar­to­zó’ jel­zőt. Mégis tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok hi­á­nyá­ban eddig gyak­ran csak ál­ta­lá­nos­sá­gok­kal és sok­szor éppen tév­hi­tek­kel ta­lál­koz­ha­tott a gya­nút­lan ol­va­só.

Az utób­bi évek­ben sok szak­ér­tő sok­fé­le meg­kö­ze­lí­tés­ből írt a ku­tyák­ról. A leg­több ef­fé­le könyv célja az volt, hogy a szer­ző egyé­ni né­ző­pont­já­ból ma­gya­ráz­za meg a ku­tyák vi­sel­ke­dé­sét. Sza­kít­va a ha­gyo­mánnyal, jelen kötet tu­do­má­nyos ér­te­lem­ben, ku­ta­tá­si ada­tok­kal alá­tá­maszt­va fog­lal­ja össze mind­azon is­me­re­te­ket, amit ma a ku­tyák evo­lú­ci­ó­já­ról, vi­sel­ke­dé­sé­ről és gon­dol­ko­dá­sá­ról tud­ha­tunk.

Ti­zen­hat évvel ez­előtt az ELTE Eto­ló­gia Tan­szé­kén Csá­nyi Vil­mos ve­ze­té­sé­vel kez­dő­dött a ku­tyák eto­ló­gi­ai vizs­gá­la­ta. Azóta a tan­szék ku­ta­tói Mik­ló­si Ádám ve­ze­té­sé­vel új, a gaz­dá­kat is be­vo­nó vizs­gá­la­ti mód­sze­re­ket dol­goz­tak ki, hi­szen csak így lehet a ku­tyá­kat ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­tük­ben meg­fi­gyel­ni. A vizs­gá­la­tok iga­zol­ták, hogy a kutya vi­lá­ga – a far­ka­sé­val szem­ben – em­ber­köz­pon­tú. A kutya szá­má­ra nem­csak fon­tos az em­be­ri je­len­lét, hanem vi­sel­ke­dé­sét is sok szem­pont­ból az em­be­ré­hez iga­zít­ja.

A nem­zet­kö­zi hírű ku­ta­tá­sok ered­mé­nye­it elő­ször angol nyel­ven pub­li­kál­ta a szer­ző az Ox­ford Uni­ver­sity Press gon­do­zá­sá­ban 2007-ben, és íme, most már a ma­gyar ku­tya­ked­ve­lők és az eto­ló­gia iránt ér­dek­lő­dők is ol­vas­hat­ják.

Az angol ki­adás kri­ti­ká­i­ból:

„ezt a köny­vet min­den ku­ta­tó­nak és egye­te­mis­tá­nak el kell ol­vas­nia, akit ér­de­kel az eto­ló­gia ál­ta­lá­ban, és kü­lö­nös­kép­pen a ku­tyák vi­sel­ke­dé­se…” Trends in Cog­ni­tive Sci­en­ce

„ez a könyv jól iga­zol­ja, hogy a ku­tyák­ra vo­nat­ko­zó ku­ta­tá­sok előtt fé­nyes jövő áll. Mik­ló­si köny­ve szak­sze­rű és ki­me­rí­tő (…), az ál­la­ti vi­sel­ke­dés, az evo­lú­ció és a kog­ní­ció ku­ta­tás­nak egyik alap­mű­ve.” Cur­rent Bio­logy

kutyaterror a 12. kerületben

mostantól akkor Normafán nem lehet kutyát sétáltatni?

azt hittem, hogy ezen már rég túl vagyunk, hogy véletlenszerűen válogatják össze a szájkosárra kötelezett fajtákat… az emberek egyébként is jobban félnek a szájkosarat viselő kutyáktól, mert azt hiszik, hogy harapós.

btw ilyen egy szájkosárral dolgozó malinois

 

 

a kedvencem ez a komment:

“Kutyasétáltatás…ezis valami városi úri bohócság. Ha nincs kert, ahol ellehet a kutya (azaz nem kell sétáltatni), akkor nem kell tartani.”

 

legyen kötelező gazditanfolyam, vagy kössék engedélyhez a harapós fajták tartását, de ne rakják már be szerencsétlen boxereket a veszélyes fajták közé…